Editeu el vostre llibre sense haver de pagar res

Condicions d’ús i de contractació de serveis

Les presents condicions generals d’ús i de contractació de serveis (en endavant Condicions) regeixen l’accés i la utilització, per part de l’usuari, del lloc web www.mecenix.com (des d’ara el Lloc web), així com la contractació de productes i serveis a través seu.

Per mitjà de l’acceptació de les presents Condicions, l’usuari d'aquest Lloc web (en endavant, l'Usuari) manifesta:

1. Que ha llegit, entén i comprèn l’aquí exposat.

2. Que és una persona amb capacitat suficient per contractar.

3. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

La utilització del Lloc web atribueix la condició d’Usuari i implica l’acceptació de tots els termes inclosos en aquestes Condicions.

L’Usuari ha de llegir atentament les Condicions cada vegada que accedeixi al Lloc web, ja que aquest i les Condicions poden patir modificacions.

El titular del Lloc web es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i serveis, de les presents Condicions i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració del Lloc web.

 A. Informació general del web

En compliment del que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (des d’ara, LSSICE), a continuació s’ofereix la informació general del Lloc web:

1. Titular: Jesús Vila Garcia.

2. Domicili: Ronda del Molí, 60. 08629 Torrelles de Llobregat. Barcelona. Espanya.

3. DNI: 38049223R

4. Correu electrònic: info@mecenix.com

5. Telèfon: 93 689 05 14

B. Condicions d’ús

1. Accés al web

L’accés al Lloc web és gratuït excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per l’Usuari.

2. Definició d’Usuari

Amb caràcter general, per l’accés als continguts del Lloc web no serà necessari el registre de l’Usuari.

Als efectes de les presents condicions generals, s’entendrà per Usuari autor/encarregador (d’ara endavant UAE), aquell que sol·liciti un projecte a través del Lloc web. L’Usuari mecenes (d’ara endavant UM), serà aquell interessat a fer aportacions als projectes publicats per l’empresa editora.

Als efectes de les presents Condicions, es tractarà els Usuaris autors/encarregadors i els Usuaris mecenes conjuntament com a Usuari, en tot allò que sigui de comú aplicació.

Les dades introduïdes per l’Usuari, tant si es tracta d’un UAE com d’un UM, hauran de ser exactes, actuals i veritables en tot moment. En cas contrari, es considerarà una vulneració de les presents Condicions i d’això pot resultar l’eliminació immediata del projecte publicat a l’Estació de mecenatge.

3. Normes d’utilització del Lloc web

Els serveis oferts a Mecenix.com s’adrecen exclusivament a persones més grans de divuit anys. L’Usuari manifesta i garanteix que té l’edat legal per formalitzar un contracte vinculant, i que tota la informació de registre que presenta a través dels formularis és exacta i veraç. El titular del Lloc web es reserva el dret a eliminar els projectes d’aquells usuaris la majoria d’edat dels quals resulti dubtosa.

L’Usuari s’obliga a utilitzar el Lloc web i tot el seu contingut i tots els seus serveis conforme a allò que estableix la llei, la moral, l’ordre públic i les presents Condicions. Així mateix, s’obliga a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del Lloc web i a no utilitzar-lo per a activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra norma de l’ordenament jurídic aplicable.

L’Usuari s’obliga a no transmetre, introduir, difondre i posar a disposició de tercers qualsevol tipus de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l’ordre públic i les presents Condicions. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l’Usuari es compromet a:

a) No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans.

b) No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers usuaris de la xarxa d'internet.

c) No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i als tractats internacionals.

d) No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.

e) No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, “correu brossa”, “cartes en cadena”, “estructures piramidals”, o qualsevol altra forma de sol·licitació, excepte en aquelles àrees (com ara espais comercials) que han estat creades exclusivament o concebudes per a això.

f) No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixin a error als receptors de la informació.

g) No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars del Lloc web o a tercers.

h) No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.

L’Usuari s’obliga a mantenir indemne el titular del Lloc web davant qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari de qualsevol de les normes d’utilització abans indicades. El titular del Lloc web, a més, es reserva el dret de demanar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.

4. Exclusió de responsabilitat

El titular del Lloc web no assumeix cap responsabilitat sobre l’actualització d’aquest lloc per mantenir la informació actualitzada, ni garanteix que la informació publicada sigui precisa ni completa. Per tant, l’Usuari ha de confirmar que la informació publicada sigui precisa i completa abans de prendre cap decisió relacionada amb qualsevol servei o contingut descrit al lloc.

L’accés de l’Usuari al Lloc web no implica per al seu titular l’obligació de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, disposar d’eines adequades per a la detecció i la desinfecció de programes informàtics danyosos.

El titular del Lloc web no es responsabilitza dels danys produïts al programari i als equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la utilització dels serveis oferts al Lloc web.

El titular del Lloc web no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’Usuari que siguin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, la cancel·lació o la interrupció del servei del Lloc web durant la seva prestació o prèviament.

El titular del Lloc web es reserva el dret de cancel·lar els projectes promocionats a través de Mecenix.com sense previ avís i per qualsevol motiu.

5. Continguts i serveis enllaçats a través del Lloc web

El servei d’accés al Lloc web pot incloure dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de recerca que permetin a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’internet. En aquests casos, el titular del web només serà responsable dels continguts i els serveis subministrats als enllaços en la mesura que en tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l’Usuari consideri que hi ha un enllaç amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-ho al titular del Lloc web, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç.

En cap cas, l’existència d’enllaços no ha de pressuposar la formalització d’acords amb els responsables o titulars dels llocs enllaçats, ni la recomanació, la promoció o la identificació del titular del web amb les manifestacions, els continguts o els serveis proveïts en aquests llocs.

El titular del web no coneix els continguts i serveis dels enllaços i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, la qualitat, la desactualització, la indisponibilitat, l'error i la inutilitat dels continguts i/o dels serveis dels enllaços ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable al titular.

6. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del Lloc web, entenent com a tals, a títol merament enunciatiu, textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i els codis font, són propietat intel·lectual del titular del Lloc web o de tercers sense que es pugui entendre cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests.

Les marques, els noms comercials o els signes distintius són titularitat del titular del Lloc web o de tercers, sense que es pugui entendre que l’accés al Lloc web atribueix cap dret sobre els mateixos.

L’Usuari manifesta que els projectes encarregats a Mecenix.com corresponen únicament a obres originals, creades per ell mateix o per un autor amb el seu permís exprés i que de cap manera es tractarà de còpies o reproduccions que violin drets de propietat intel·lectual de tercers. El titular del Lloc web podrà cancel·lar els projectes d’aquells usuaris que infringeixin qualsevol dret de propietat intel·lectual de tercers. Mecenix.com eliminarà els materials constitutius d’infracció de conformitat amb la normativa de propietat intel·lectual i industrial si arriba a conèixer aquesta circumstància.

El titular del Lloc web no posseirà cap dret de propietat sobre el contingut dels projectes encarregats pels usuaris i publicats a les Estacions de Mecenatge de Mecenix.com. No obstant això, l’Usuari atorga al titular del Lloc web una llicència no exclusiva, per a tot l’àmbit territorial mundial i per al màxim període legal de protecció, en virtut de la qual podrà comunicar públicament, reproduir, distribuir i transformar el contingut del projecte per poder exercir el servei.

C. Condicions de contractació

Mecenix.com és un lloc per a la recaptació de fons i el comerç. Per això Mecenix.com publica els projectes encarregats pels usuaris amb la finalitat d’aconseguir recursos per dur-los a terme, mitjançant les aportacions d’altres usuaris participants.

1. Procediment de promoció de projectes

Per aconseguir el finançament d’un projecte a través del web, caldrà:

1. Omplir el formulari d’encàrrec.

2. Fer l’emissió dels materials per a la valoració del projecte.

3. Signar el contracte de serveis.

4. Publicitar el projecte a través dels banners d’enllaç que se li facilitin.

Respecte a l’Usuari mecenes, si el finançament del projecte no té èxit no es durà a terme cap càrrec, ja que fins que no s’acabi el termini de recaptació del projecte amb èxit no es faran efectius aquests càrrecs. Fins a aquest moment, l’Usuari mecenes únicament ha d'autenticar la seva targeta.

2. Preu i termini de validesa de l’oferta

Tots els càrrecs efectuats per Mecenix.com es duran a terme a través d’un terminal de punt de venda (TPV) virtual de Pay Pal.

Els preus aplicables als projectes publicats al Lloc web es corresponen amb l’Informe del Comitè de pressupostos de l’editora. Qualsevol variació en la valoració econòmica dels projectes es comunicarà individualment a l’UAE. En qualsevol cas, les tarifes aplicades s’expressaran en la moneda Euro (€).

L’Usuari serà l’únic responsable del pagament de les taxes i els impostos derivats de l’ús del Lloc web així com dels percentatges de comissions que corresponguin a l’entitat bancària a través de la qual es fa l’abonament.

Qualsevol càrrec realitzat pel titular del web a l'UAE comportarà l’emissió d’una factura al seu nom. Aquesta factura serà automàticament enviada a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l'UAE.

Per a qualsevol informació sobre el servei, l’Usuari comptarà amb el telèfon d’atenció al client del titular del web, 93 689 05 14, o es podrà adreçar via correu electrònic a info@mecenix.com.

3. Dret de desistiment

L’UAE d’un projecte que decideixi abandonar per qualsevol raó, podrà cancel·lar la recollida de finançament i, per tant, deixar sense efecte el contracte subscrit amb Mecenix.com sense necessitat de justificar la seva decisió. En aquests casos, es facturarà un 5% de l’import a l'UAE en concepte de treballs dels comitès de lectura i pressupostos de l’editora.

4. Participació en projectes

El procediment per participar econòmicament en algun dels projectes publicats a les estacions de mecenatge de Mecenix.com és el següent:

1. L’UM seleccionarà el projecte que vulgui finançar i indicarà la modalitat triada i la quantitat a aportar.

2. L’Usuari farà el pagament de l’aportació mitjançant la passarel·la TPV de PayPal, a la qual podrà accedir a través del web.

3. El càrrec de l’import de l’aportació no es farà fins que hagi transcorregut el termini marcat de 50 dies i sempre que el projecte seleccionat arribi a, o superi, el 100% de l’objectiu de finançament que s’havia marcat.

4. Si en el termini marcat el projecte seleccionat no aconsegueix el finançament previst, no es carregarà cap import en relació a les aportacions realitzades pels UM.

5.Totes les aportacions als projectes seran recaptades a través d’un TPV de PayPal. En qualsevol moment, l’UM participant d’un projecte pot decidir cancel·lar la seva aportació a aquest. En aquest supòsit, un cop notificada la seva intenció al titular del web abans del final del termini de recaptació, s’anul·larà immediatament l’aportació.

5. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectarà aquesta disposició o la part d’aquesta que resulti nul·la o ineficaç, i subsistiran les presents Condicions en tota la resta, considerant-se aquesta disposició totalment o parcialment com a no inclosa.

6. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquestes condicions generals d’ús i de contractació es regiran o s’interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El titular del Lloc web i l’Usuari poden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se sobre la prestació dels productes o els serveis objecte d’aquestes Condicions als jutjats i tribunals del domicili del titular del Lloc web, llevat que legalment s’estableixi el contrari.

PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

A l’efecte de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i en virtut del seu article 5, s’informa els usuaris del Lloc web que les dades recollides a través de formularis posats a la seva disposició al web seran incloses en un fitxer de dades de caràcter personal, amb titularitat de Jesús Vila Garcia, el registre del qual davant l'AEPD està en tràmit.

Jesús Vila Garcia, amb domicili a la Ronda del Molí, 60, 08629, Torrelles de Llobregat, Barcelona, Espanya, com a responsable de l'esmentat fitxer, garanteix l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades facilitades i es compromet a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-les només per a les finalitats pròpies del funcionament del Lloc web i per informar periòdicament de novetats relatives al Lloc web que puguin ser d’interès per als usuaris.

Per a l’exercici d’aquests drets l’interessat haurà de dirigir-se per escrit a Jesús Vila Garcia, indicant ‘Dades Usuaris’, o a través d’info@mecenix.com.

Torna a dalt