Preguntes freqüents

Editeu el vostre llibre sense haver de pagar res

Qüestions d'interès general

Què és Mecenix?
Mecenix és una plataforma de crowdfunding o micromecenatge de lectors i amics del llibre i de la cultura. Ofereix als autors un espai per donar a conèixer les seves obres ja acabades, de manera que siguin els potencials lectors els que, a un preu just, financiïn l’edició. Si l’objectiu d’un autor és que el seu llibre es llegeixi i el d’un lector adquirir un llibre que l’interessi, Mecenix posa en contacte les dues parts directament, sense intermediaris i, per tant, sense beneficis externs més enllà dels que representen la pura fabricació de l’instrument de lectura que és el llibre. Els preus d’edició, són, per tant, els més ajustats del mercat ja que l’editora es conforma amb els marges estrictes de la producció editorial.

Qui hi ha darrere Mecenix?
Una empresa modesta, situada a Torrelles de Llobregat, creada l’any 1998 i que des d’aleshores ha desenvolupat projectes de comunicació i edició, fonamentalment per a entitats del tercer sector. L’empresa és Anàlisi de Mitjans Barcelona Comunicació, SL (Ambar Comunicació SL), que disposa així mateix d’una editorial (Nèctar Editorial) sota el segell de la qual s’ha editat ja un cert nombre d'obres.

Com entenem el crowdfunding o micromecenatge a Mecenix?
Mecenix considera que tot el benefici de l’edició d’una obra ha de recaure en qui fa l'esforç més gran: l’autor. Mecenix mitjança només per fer realitat la producció del llibre, de manera que el lector finança fonamentalment el treball intel·lectual, fins al punt que, si se supera el finançament necessari per editar el llibre, la resta dels diners recaptats van directament a l’autor. D’aquesta manera, el lector micromecenes no només compra, amb antelació, el llibre ja escrit, sinó que té l’oportunitat de becar el treball intel·lectual futur. A més recaptació, més crèdit perquè l’autor pugui seguir creant. El llibre editat és exclusivament propietat del seu autor; l’editora només cobra per la feina d’editar, sense plusvàlues sobre la creació intel·lectual.

Qui pot buscar finançament per al seu projecte de llibre a través de Mecenix?
Qualsevol autor amb un llibre ja escrit o amb el material que vulgui publicar prou madur. No cal parlar només de literatura. El projecte és igualment útil per a catàlegs d’exposició, receptaris, memòries, treballs gràfics o creatius d’arts plàstiques, llibres d’art, còmics, records familiars, commemoracions, efemèrides, llibres de viatges, memoràndums, cròniques, llibres d’homenatge, llibres científics, etc. Tot allò que tingui en el suport llibre la seva raó de ser. Com que tots els llibres són diferents, Mecenix disposa de dos comitès que estudiaran el projecte i oferiran la solució més digna, professional i creativa. Només si l’autor/a o encarregador/a del projecte dona el vistiplau a la proposta editorial es farà el llançament a través de l’estació de mecenatge.

Com funciona el finançament?
Cada projecte es basa en la viabilitat de l’edició del document que l’encarregador/a o autor/a ens fa arribar. L’editora busca el millor preu per a l’edició i planteja un programa de mecenatge en 49 dies amb diverses alternatives o modalitats de mecenatge en funció de la implicació del mecenes i la consegüent contrapartida que inclou la modalitat de mecenatge.

Si acabat el termini no s’aconsegueix el global del finançament per al projecte, no es cobra res als mecenes que ja s’havien compromès i el seu compromís queda anul·lat a l’instant. Si en canvi s’assoleix o se supera el projecte de finançament, s’edita el llibre d’acord amb el pressupost que es va fer arribar a l'encarregador/a o autor/a i, en el segon cas, se li dona l’opció d’incrementar la tirada. Lògicament això implica carregar als mecenes l’import del seu compromís. Si l'encarregador/a o autor/a no vol ampliar el tiratge, es dipositen al seu compte bancari els diners aconseguits de més sense cap més tràmit.

L’èxit de l’edició depèn del nombre de mecenes lectors; en això també té molta importància la difusió que en faci el mateix autor —a més de l’editora— entre els seus familiars i amics, el públic potencial, etc.

Per què s’edita el llibre només quan s’hagi assolit el mínim previst?
Perquè aquest és el cost exacte d’edició, prèviament conegut per l’encarregador/a o autor/a i aprovat per ell/ella. Des del primer moment els comptes estan clars per a tothom: autors, mecenes i editora.

Què passa si un projecte arriba al seu objectiu de finançament abans del termini de 49 dies?
Significa èxit total. El llibre es farà realitat, però a més l’autor té temps, fins al final d’aquest termini, de recaptar més diners per ampliar el tiratge, millorar els elements d’edició o considerar l’excedent com a guanys per drets d’autor.

Un projecte pot aconseguir més diners dels necessaris per a l’edició?
Per descomptat, i aquest és un gran objectiu per als autors. L’editora només cobra el que costa fer el llibre, amb pressupost previ i ja aprovat. Més diners vol dir més exemplars, més qualitat d’edició o diners directes per a l’autor/a. No obstant això, els mecenes que es comprometin després d’aconseguit el mínim necessari de finançament han de saber que les contrapartides segons les diferentes modalitats mecenatge corren exclusivament a compte dels mateixos autors i, en cap cas, a compte de l’editora. És de suposar que els autors, agraïts, correspondran als mecenes amb generositat, però d’aquest aspecte s’exonera l’editora.
 

Qüestions d'interès per als autors

Què he de fer per encarregar l’edició d’un llibre a través de Mecenix?
Envieu-nos un missatge a info@mecenix.com explicant el vostre projecte/encàrrec i esperar que ens posem en contacte. Heu d’adjuntar necessàriament el material del llibre (text i material gràfic) perquè els nostres comitès puguin estudiar-ne el contingut i proposar-vos el millor projecte de finançament. Un cop que l'hàgiu aprovat, tot estarà a punt perquè els mecenes se sentin interessats a participar-hi. Després cal esperar 49 dies i veure si tot ha anat bé. Si no s’han aconseguit els diners necessaris, no desespereu, els nostres tècnics us faran una nova proposició sobre el projecte.

Per què cal que Mecenix analitzi els materials abans de publicar el projecte a l’estació de mecenatge?
Perquè són els tècnics de l’editora els qui han de decidir, primer, sobre els continguts del llibre i, després, sobre el preu d’edició. Si no sabem si el llibre és publicable i no en coneixem el cost estàndard, no podem iniciar el projecte de recaptació.

Quant de temps he de esperar per tenir una resposta sobre el meu encàrrec?
Ens comprometem que rebeu els informes preliminars (del comitè de lectura i de pressupostos) en una setmana, llevat que els materials que ens feu arribar siguin especials i requereixin més temps d’estudi i d’anàlisi; en aquest cas, abans d’una setmana també us informarem respecte d'aquesta circumstància.

Puc fer més d’un encàrrec simultani a Mecenix?
Per descomptat, sense cap problema. Cada encàrrec és especial i no altera gens el funcionament dels projectes ni el de l’empresa.

Quin tipus de llibres puc proposar a Mecenix?
Qualsevol tipus de projecte que tingui com a suport un llibre convencional. No hi ha límits sobre el que vulgueu, sempre que sigui realitzable sobre paper. Ara bé, no és el mateix un llibre convencional que un projecte específic. De tota manera no us talleu sobre la proposta. Els nostres tècnics n'estudiaran la viabilitat com si fos el nostre primer encàrrec i us mantindrem informat sobre això.

Qualsevol persona pot fer un encàrrec?
No, qualsevol persona no. Ha de ser major d’edat i presentar-nos un projecte realitzable.

Quines coses imprescindibles he de tenir en compte abans d’omplir el formulari d’encàrrec?
El llibre ha d’estar escrit i heu de disposar dels materials gràfics que vulgueu incloure-hi. No es poden admetre projectes creatius ni que sigui amb el compromís de l'autor de tenir-los enllestits a curt termini, ja que els nostres tècnics necessiten estudiar el contingut i els materials per donar viabilitat a l’encàrrec. El que sí que podreu és corregir alguns aspectes puntuals abans de culminar l’edició i també tindreu 49 dies per acabar de polir-ne el contingut, sempre que no n’altereu substancialment l’extensió.

Què és l’objectiu de finançament?
Són els diners que fixa el comitè de pressupostos per poder dur a terme l’edició, és a dir, els diners que han d’aportar els mecenes perquè el llibre es faci realitat. Aquest objectiu de finançament l'haureu d'aprovar abans de publicar-lo a l’estació de mecenatge. Tindreu oportunitat, per tant, de mostrar-vos-hi conforme o no.

Hi ha un mínim o un màxim establerts per a l’objectiu de finançament?
Un mínim, sí. És la quantitat necessària per a l’edició. El màxim no existeix. Ara bé, tots aquells mecenes que s’adhereixin al projecte un cop recaptat el mínim per a l’edició depenen en exclusiva de la vostra intervenció directa pel que fa a les compensacions de les diferents opcions de mecenatge. Per exemple, si el compromís és la recepció gratuïta d’un llibre signat, tant l’enviament del llibre com la signatura de l’autor/a seran responsabilitat de l'encarregador/a o autor/a i no de l’editora.

Quin període s’estableix per obtenir el finançament necessari?
Set setmanes exactes des del dia que es publica a l’estació de mecenatge. És a dir, 49 dies. A partir del dia 50 s’inicia l’edició o s’anul·la el projecte.

Què passa si s’obté el finançament abans del termini de 49 dies?
El més destacat és que els nostres tècnics d’edició ja sabran que el llibre s’editarà i començaran abans els treballs d’edició. Probablement no haureu d’esperar tant de temps per tenir el llibre a les mans.

Què són les contrapartides al mecenes?
Són els beneficis extres que obté el mecenes per haver confiat en el vostre projecte. Hi ha quatre modalitats de mecenatge. Totes elles tenen compensació, més enllà de l’adquisició del llibre a preu de cost. De tota manera, les millors compensacions hauran estat, sens dubte, comprovar la confiança que us hauran mostrat i poder gaudir del vostre treball.

Entre quins imports fluctuaran les aportacions dels mecenes?
Les aportacions les fixa l’editora en funció del preu de cost del llibre a editar. Poden variar, però el marge més normal per a la modalitat més econòmica se situa entre els 15 i els 20 euros, i per a la modalitat de mecenatge corporatiu sobre els 300-500 euros, tot això en funció del projecte concret i del nombre d’exemplars que s’editin finalment.

De quina manera obtinc les aportacions dels mecenes?
Els mecenes del vostre projecte es comprometen a abonar la quantitat estipulada a través de la plataforma de pagaments en línia Pay Pal només quan el projecte hagi arribat al seu mínim de finançament. L’editora s’encarrega de cobrar l’import del treball d’edició. Tot allò que excedeixi d'aquest import, que coneixereu d’entrada mitjançant  l’informe de pressupost, us serà transferit al compte bancari que ens indiqueu. Les vostres dades estaran protegides per la llei i les esborrarem dels nostres arxius quan s'hagi finalitzat de l’encàrrec.

He de pagar per encarregar l’edició del meu llibre a Mecenix?
Ni un sol euro. L’editora fa l’estudi i presenta un pressupost que ja inclou els treballs tècnics d’anàlisi de continguts. Si el projecte tira endavant, és a dir, si s’aconsegueix finançament per editar el llibre, l’editora ja estarà compensada econòmicament. Si el projecte fracassa, l’editora s’esforçarà per aconseguir-vos projectes alternatius. Si malgrat tot el llibre no s’edita, no us preocupeu, tots haurem fet el que haurem pogut… Únicament si aproveu l’encàrrec d’edició i després, per qualsevol causa, us en desdieu i abandoneu el projecte, haureu d’abonar a l’editora un 5 % del total del pressupost pels treballs ja realitzats.

Si algú em dona diners en metàl·lic o em lliura un taló per col·laborar en el finançament del meu projecte de llibre, ho he de notificar a Mecenix?
No fa cap falta. Aquests diners els podeu fer servir per acabar de cobrir el finançament del llibre o per iniciar-lo. De fet, totes aquelles persones que us donen diners són mecenes directes.

Mecenix es queda amb algun dret d’autor o de propietat intel·lectual del llibre?
De cap manera. Mecenix fa una proposta d’autoedició a través d’intermediaris generosos que adquireixen el llibre per anticipat. Els drets són de l’autor i els llibres editats de la seva absoluta propietat, excepte aquells exemplars compromesos a través de l’editora per als mecenes.

 

Seguiu l'enllaç, si us plau, per llegir les condicions generals del servei.

Torna a dalt