Què és Mecenix?

Mecenix és una plataforma de “crowdfunding” o micromecenatge de lectors i amics del llibre i de la cultura. Ofereix als autors un espai per donar a conèixer les seves obres ja acabades, de manera que siguin els potencials lectors els que, a un preu just, financiïn l’edició. Si l’objectiu d’un autor és que el seu llibre es llegeixi i el d’un lector adquirir un llibre que l’interessi, Mecenix posa en contacte les dues parts directament, sense intermediaris i, per tant, sense beneficis externs més enllà dels que representen la pura fabricació de l’instrument de lectura que és el llibre. Els preus d’edició, són, per tant, els més ajustats del mercat ja que l’editora es conforma amb els marges estrictes de la producció editorial.

Qui hi ha darrere Mecenix?

Una empresa modesta, situada a Torrelles de Llobregat, creada l’any 1998 i que des d’aleshores ha realitzat treballs de comunicació i edició, fonamentalment per entitats del tercer sector. L’empresa és Anàlisi de Mitjans Barcelona Comunicació, SL (Ambar Comunicació SL) i disposa així mateix d’una editorial (Nec · tar Editorial) sota el segell de la qual s’han editat ja unes quantes obres. Disposa d’una web on podreu conèixer més de les seves activitats i plantejaments: www.ambarcomunicacio.com.

Com entenem el “crowdfunding” o micromecenatge a Mecenix?

Mecenix considera que tot el benefici de l’edició d’una obra ha de recaure en qui fa el major esforç: l’autor. Mecenix intermèdia només per fer realitat la producció del llibre de manera que el lector finança fonamentalment el treball intel · lectual, fins al punt que, si se supera el finançament necessari per editar el llibre, la resta dels diners recaptats van directament a l’autor. D’aquesta manera, el lector micromecenes no només compra, amb antelació, el llibre ja escrit, sinó que té l’oportunitat de becar el treball intel · lectual futur. A més recaptació, més crèdit perquè l’autor pugui seguir creant. El llibre editat és exclusivament propietat del seu autor, l’editora només cobra per la feina d’editar i no cobra plusvàlues per la creació intel · lectual.

Qui pot buscar finançament per al seu projecte de llibre a través de Mecenix?

Qualsevol autor amb un llibre ja escrit o amb el material que vulgui publicar prou madur. No cal parlar de literatura. El projecte és igualment útil per a catàlegs d’exposició, receptaris, memòries, treballs gràfics o creatius d’arts plàstiques, llibres d’art, còmics, records familiars, commemoracions, efemèrides, llibres de viatges, memoràndums, cròniques, llibres d’homenatge, llibres científics, etc. Tot allò que tingui en el suport llibre la seva raó de ser. Com tots els llibres són diferents, Mecenix disposa de dos comitès que estudiaran el projecte i oferiran la solució més digna, professional i creativa. Només si l’autor o encarregador del projecte dóna el vistiplau a la proposta editorial es farà el llançament a través de l’estació de mecenatge.

Com funciona el finançament?

Cada projecte es basa en la viabilitat de l’edició del document que l’encarregador o autor ens fa arribar. L’editora busca el millor preu per a l’edició i planteja un programa de mecenatge en 49 dies amb diverses alternatives o modalitats de mecenatge en funció de la implicació del mecenes i la consegüent contrapartida que la modalitat de mecenatge inclou.

Si acabat el termini no s’aconsegueix el global del finançament per al projecte, no es cobra res als mecenes que ja s’havien compromès i el seu compromís queda anul · lat a l’instant. Si en canvi s’assoleix o es supera el projecte de finançament, s’edita el llibre d’acord amb el pressupost fet arribar al encarregador/autor i se li dóna l’opció d’incrementar la tirada si s’aconsegueix més del finançament mínim requerit. Lògicament això implica carregar als mecenes l’import del seu compromís. Si el encarregador/autor no vol ampliar el tiratge, es dipositen els diners aconseguits de més, al seu compte bancari sense més tràmit.

L’èxit de l’edició depèn del nombre de mecenes lectors i en això també té molta importància la capacitat de difusió que faci el mateix autor —a més de l’editora— entre els seus familiars, els amics, el públic potencial, etc.

Per què s’edita el llibre només quan s’hagi assolit el mínim previst?

Perquè aquest és el preu exacte del cost d’edició, prèviament conegut per l’encarregador/autor i aprovat per ell/a. Des del primer moment els comptes estan clars per a tothom. Per a l’autor, per al mecenes i per a l’editora.

Què passa si un projecte arriba al seu objectiu de finançament abans d’acabar el termini de 49 dies?

Significa èxit total. El llibre es farà realitat, però a més l’autor té temps fins al final d’aquest termini, de recaptar més diners per ampliar el tiratge, millorar els elements d’edició o considerar l’excedent, els guanys per drets d’autor.

Un projecte pot aconseguir més diners dels necessaris per a l’edició?

Per descomptat i aquest és un gran objectiu per a l’autor. L’editora només cobra el que costa fer el llibre, amb pressupost previ i ja aprovat. Més diners vol dir més exemplars, més qualitat d’edició o diners directes per a l’autor. No obstant això, els mecenes que es comprometin després d’aconseguit el mínim necessari de finançament, han de saber que el compromís de les contrapartides de les modalitats corren exclusivament a compte del propi autor i en cap cas, a compte de l’editora. És de suposar que l’autor, agraït, correspondrà amb els mecenes amb generositat, però d’aquest aspecte s’exonera l’editora.