Durant 49 dies, el projecte del teu llibre serà actiu, a la Estació de Mecenatge, comptabilitzant-se el nombre de compradors/mecenes que s’apunten a financiar-ho (han d’assenyalar el tipus de modalitat de mecenatge, nom de la persona de contacte i direcció postal on rebre els llibres si no s’arriben a editar). Si passats els 49 dies no s’ha aconseguit els fons necessaris per a l’edició, s’entendrà que el projecte-llibre no ha aconseguit el nombre mínim de lectors i s’abandonarà. Només en el cas que es superi el fons indispensable, es començarà a cobrar alsmecenes-compradors, a partir del dia 50.

Una mica més de set setmanes després de cobrir el fons (100 dies després d’aparèixerel projecte a l’estació de mecenatge), el llibre estarà editat, es notificarà via correuelectrònic als mecenes, i se’ls començarà a enviar el llibre sense càrrec , a l’adreça postal que adjuntin, per rigorós ordre de participació.

El sistema no està subjecte per part de l’Editora a Drets d’Autor perquè es considera un projecte d’autoedició.

Si les aportacions de mecenatge superen el mínim indispensable per a la viabilitat del projecte, la diferència s’ingressarà al final de l’edició en el compte de l’autor oencarregador del projecte com a guanys d’autor / editor o alternativament,s’incrementarà, sota demanda, el nombre d’exemplars impresos.